4 Điều Cần Biết Về Tự Động Hoá Quy Trình Xử Lý Hoá Đơn

Hóa đơn là một tài liệu ghi lại tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm và giá trị tương ứng được cung cấp bởi một doanh nghiệp. Xử lý hóa đơn là một chức năng được thực hiện bởi bộ phận kế toán phải trả (AP). Bộ phận kế toán sẽ quản lý hóa […]