TimeKeeper – Đo lường hiệu suất & SLA

Công cụ đa chức năng giúp theo dõi thời gian & thúc đẩy hiệu suất nhân viên. Giám sát thời gian thực. Tăng cường kỷ luật lao động. Kiểm soát các thông số hiệu quả công việc một cách minh bạch trên dashboard.