Khách hàng & Đối tác Câu chuyện thành công
Khách hàng & Đối tác> Câu chuyện thành công
Câu chuyện thành công:

Central Retail tại Việt Nam Giảm 50% Thời Gian Xử Lý 1,8 Triệu Hóa Đơn/ Năm

01
02
03

Thông tin khách hàng

Central Retail in Vietnam (CRV) started its operations in Vietnam in 2012. With continuous expansion, CRV operates a total of 38 malls, 260 stores nationwide. CRV's Vision & Mission: “To be the best, sustainable and most admired customer-centric omnichannel retailer wherever we operate”.

645 Chia sẻ

Câu chuyện nổi bật

Theo dõi bản tin của chúng tôi
Vòng cung hiệu suất cho đến cuối tuần hoặc không, nhưng buổi chiều vĩ mô ullamcorper. Spendisse các hồ, cũng không phải là mạnh mẽ.

Bài viết liên quan

Let's get in touch

Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!