Sự kiện thường niên dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp/ tổ chức tại Việt Nam, chia sẻ về phương pháp và kinh nghiệm chuyển đổi số; đồng thời giới thiệu và kết nối các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam.