Guidebook
The mid-term automation scenario for banks

“Từ quy mô 1-10 quy trình đến quy mô hàng trăm quy trình, chúng ta cần kinh nghiệm triển khai thực tiễn, phương pháp, framework, thậm chí cần tới CoE. Chúng ta cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân viên các khối nghiệp vụ, đội ngũ công nghệ và các đối tác để đảm bảo việc triển khai tự động hóa trên quy mô lớn đi đúng hướng. 

Khởi đầu nhỏ, tối ưu liên tục kế hoạch & chiến lược, sau đó mới có thể mở rộng quy mô.”

Trần Quang Tín – Hyperautomation Program, FPT Corporation

Khám phá Guidebook để cập nhật ngay:
  • Những câu chuyện tự động hóa thành công trong lĩnh vực ngân hàng
  • Danh sách các quy trình ứng dụng RPA theo thứ tự ưu tiên phổ biến 
  • Phân tích giá trị định lượng & so sánh với thực tế trước khi ứng dụng RPA cho từng quy trình điển hình 
  • Bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai RPA từ các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam
Let's keep
in touch