Guidebook
Optimize Your Back Office Strengthen Below the Surface

Một khảo sát đã chỉ ra 60% lý do từ sự không hài lòng của khách hàng xuất phát từ bộ phận back office. 

Theo KPMG, chỉ 14% khối back office có năng lực theo dõi tự động hóa luồng công việc so với mục tiêu dịch vụ, chỉ 20% nhận được cảnh báo tự động khi có nguy cơ không đạt được mục tiêu dịch vụ. 

Đã đến lúc doanh nghiệp cần chú trọng hiệu quả vận hành của back office!
Khám phá những nội dung nổi bật từ Guidebook:
  • Tư duy tập trung vào tối ưu vận hành back office

  • Câu chuyện thành công tối ưu vận hành back office 

  • Danh sách các quy trình ứng dụng RPA trong back office theo thứ tự ưu tiên phổ biến 
  • Phân tích giá trị định lượng & so sánh với thực tế trước khi ứng dụng RPA cho từng quy trình back office điển hình 
Let's keep
in touch