Home Tài nguyên Báo cáo [Gartner] 3 Bước Để Tiến Tới Hyperautomation (Siêu Tự Động Hóa)

[Gartner] 3 Bước Để Tiến Tới Hyperautomation (Siêu Tự Động Hóa)

960
126

Hyperautomation – khai thác công nghệ để tự động hóa tối đa – có thể tạo ra khả năng tăng tốc số hóa, tăng tính linh hoạt của giải pháp tự động hóa, cho phép nhân rộng giải pháp và tiết kiệm chi phí. Báo cáo của Gartner đề cập 3 bước giúp những người đứng đầu công cuộc thực thi tự động hóa có hướng dẫn cụ thể để tiếp cận công nghệ này.

A

Sign Up to Download

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)