Tài liệu sản phẩm

Tài liệu sản phẩm

akaBot Studio

Lập trình và thiết kế các quy trình tự động với giao diện trực quan, thân thiện người dùng akaBot Studio. 

Download User Guide

Đang cập nhật

Tài liệu sản phẩm

akaBot Agent

Triển khai các quy trình tự động đã được lập trình & thiết kế từ akaBot Studio.

Download User Guide

Đang cập nhật

Tài liệu sản phẩm

akaBot Center

Điều hành các cấu phần của nền tảng RPA bằng cách quản lý, giám sát, kết nối và điều phối. 

Download User Guide

Đang cập nhật

Tài liệu sản phẩm

akaBot Vision

Nền tảng OCR/ ICR – Giải pháp số hóa văn bản toàn diện thông qua việc chụp lại thông tin linh hoạt từ tất cả các loại văn bản. 

Download User Guide

Đang cập nhật

Liên hệ với akaBot
Khởi đầu hành trình
tự động hóa doanh nghiệp!
Bạn muốn tìm hiểu thêm về công nghệ RPA, hoặc tìm kiếm giải pháp tự động hóa cụ thể cho bài toán của doanh nghiệp bạn?
Hãy gửi tin nhắn cho akaBot!