Tầm nhìn akaBot

"Everyone can Automate"

Mơ lớn

Vươn ra toàn cầu bằng những giá trị cốt lõi

Đam mê
Hợp lực
Tốc độ
Thành công
vì mục tiêu "Happy Automation" cho các doanh nghiệp

Gặp gỡ đội ngũ akaBot