Chiến lược RPA In-House

Mọi doanh nghiệp triển khai RPA đều cần xác định rõ ràng chiến lược tự động hóa, để đảm bảo quá trình diễn ra thành công & nhanh chóng.